รวบรวมกิจกรรม

810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

810 243 กฏหมายทางการศึกษา

321 333  ปรัชญาการศึกษา (educational  philosophy)

วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา SEMINAR