xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

810 243 กฏหมายทางการศึกษา

Course Description XXXXXXXXXXXXXXXXXX

321 333  ปรัชญาการศึกษา (educational  philosophy)

วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา SEMINAR