หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ การนำผลประเมินมาปรับคุณภาพการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้