รหั810106  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

( Learning Measurement and Evaluation )

 

    รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชาเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังกำหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ การนำผลประเมินมาปรับคุณภาพการเรียนรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้ สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการออกแบบ พัฒนา การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้