810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

Course Description XXXXXXXXXXXXXXXXXX

321 333  ปรัชญาการศึกษา (educational  philosophy)

จิตวิทยาสำหรับครู รหัสวิชา 810107   3(2-2-5)

รายระเอียดรายวิชา

จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาแนะแนว การสร้างสัมพันธภาพแรงจูงใจ การสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ แต่ละช่วงวัย การเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนที่แตกต่างกัน เช่น ผุ้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน