อ.อดิศรา แย้มโกสุน 3(3-0-6) วัน พฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1505

ดร.สายัณห์ ผาน้อย 3(3-0-6) (Block Course)

อ.ประเณจตรี คงงาม 3(3-0-6) (Block Course)

ดร.กุหลาบ ปุริสาร 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 8.30-12.30น. ห้อง 1303

อ.จิราภรณ์ วชิระโภชน์ 3(2-2-5) (Block Course)

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 8.30-11.30น. ห้อง 1506

 อาจารย์ เดโช แสนภักดี 3(3-0-6) ห้อง 1306  จันทร์ 12.30 - 15.30 น. 

อาจารย์ กุสุมา ดำรงชัย 3(3-0-6) วันจันทร์ 8.30 - 11.30 น. ห้อง 1502 

ด.ร. สายัณห์ ผาน้อย (ฺBlock - Course) 

203 411 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5)

203 411 Seminar Management   3(2-2-5)

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3

วิชาองค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

203 427 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 3(2-2-5)