อาจาร์ยสวิตา อ่อนละออ 3(2-2-5) (ฺBlock Course)

อาจาร์ยสุรชัย บุปผา 3(3-0-6) วันอังคาร 13.30-16.30น. ห้อง 1500

205 408 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5) 

คำอธิบายรายวิชา

การบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย  การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย การรวมธุรกิจ  การจัดทำงบการเงินรวม  งบกระแสเงินสดรวม  การบัญชีสำหรับกิจการที่ดำเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน  การบัญชีเกี่ยวกับสำนักงานใหญ่และสาขาในประเทศและต่างประเทศ  การบัญชีเกี่ยวกับการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศและงบการเงิน การรวมกิจการ การบัญชีกองทุนอาจาร์ยสุรชัย บุปผา 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้องLAB 1206

อาจาร์ยสวิตตาและอาจาร์ยณธารินี 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 1500

อาจาร์ยภาณุวีร์ ไชยศรี 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1500

อาจาร์ยปิยาภรณ์ พละกุล 3(3-0-6) วันศุกร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1500 

อาจาร์ยสวิตา อ่อนละออ 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 522

อาจารย์ ประภัสสร สมอออน 3(3-0-6) (Block Course )

3(3-0-6) อาจาร์ย ภุมโม คำสอน

3(3-0-6) อาจารย์ ประภัสสร สมอออน

3(2-2-5) อาจารย์ นัฐวรรณ พลศรี