การรักษาให้ระบบคอมพิวเตอร์อยู่รอดปลอดภัยจากภายคุกคามทั้งปวงทั้งจากฝีมือมนุษย์และภัยธรรมชาติ  การป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายขององค์กร การวางมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล จรรยาบรรณกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์ สำเภา พันเสนา 3(2-2-5) วันพุธ 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1206

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) (Block Course)

อาจารย์ แสงโสม อมรรัตนพงศ์ 3(3-0-6) (Block Course)

อาจารย์ พงศกร ทวันเวช 3(2-2-5) (Block Course)

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB 1206

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(3-0-6) วันอังคาร 8.30-12.30น. ห้องLAB 1207

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB 1207

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(0-9-0) (ฺBlock Course)

ความรู้ด้านระบบข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ
ฐานข้อมูล ฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน คีย์และการนอร์มอลไลซ์ การออกแบบระบบฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์ทางด้านการจัดการฐานข้อมูลกับงานธุรกิจ
The knowledge of data systems; database design concepts; database management;
architectures of database systems; functional dependencies; key and normalization; database design,
and applications of the database management system in business.

  702 103 การทำงานเชิงลึกของการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ สถาปัตยกรรมระบบ Webserver, การติดตั้งระบบเว็บสำเร็จรูป, Hosting และ Domain, แนวโน้มเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลในอนาคต

Advanced webserver setup and configuration in Server-Client architecture. Contents Manangment System setup, Hosting and Domain, Website technology in the future.

Computer Business Lecturer