ผศ.ดร สนใจ ไชยบุญเรือง 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง 1208

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 17.30-21.30น. ห้อง 1303

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 13.30-17.30น. ห้อง 1303

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 13.30-17.30น. ห้อง 1203

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง 1203

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 1203

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 08.30-12.30น. ห้อง 1203

ผศ.ดร.ศรีปัญญา ใจใหญ่ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง 1208

อาจารย์ ธวัชชัย ไชยบุญเรื่อง 3(3-0-6) วันศุกร์ 12.30-15.30น. ห้อง 1208

อาจารย์ สิริกุล แพร่ศรีสกุล 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง 1203

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 12.30-15.30น. ห้อง 1208

อาจารย์ ธวัชชัย ไชยบุญเรือง 3(3-0-6) วันศุกร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1208

วิชาการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและสรุปความ ๓(๒-๒-๕)