3(3-0-6) อาจารย์ มุกดาวรรณ ชนะวงศ์

3(3-0-6) อาจาร์ย เดโช แสนภักดี

ลักษณะพื้นฐานของเอเชีย พัฒนาการการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมศิลปะและ วัฒธรรม ความสัมพันธ์และอิทธิพลของเอเชีย โดยเฉพาะ  จีน อินเดีย และ ญี่ปุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และผลกระทบที่มีต่อโลกและต่อสังคมไทยในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มของเอเชียในอนาคต และโลกาภิวัตน์

Basic characteristics of Asia, the development and interrelationships of politics, administration,

economy, society, art, and culture; relations and influences of Asia, especially  China, India, and

Japan on changes in economy and society  of the world and current Thai society; trends of Asia in the future, and globalization

 วิชาสุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4)