1(0-2-1) อาจารย์อัญชลี สุรววรณใจ

3(3-0-6) อาจารย์ วิวิศน์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์

3(3-0-6) อาจาร์ยผู้สอน ผ.ศ.ชวน  แพงปัสสา

400 119 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร