1(0-2-1) อาจารย์อัญชลี สุรววรณใจ

3(3-0-6) อาจารย์ วิวิศน์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์

400 119 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร