อาจารย์ อาบจิตรและอาจารย์ ณัทปภา 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง 524 

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง LAB 1206

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันศุกร์ 08.30-12.30น. ห้อง 522

อาจารย์ แสงโสม อมรรัตนพงศ์ 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 522

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1206

อาจารย์ พิชานนท์ สว่างโรจน์ 3(2-2-5) วันจันทร์ 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1402

อาจารย์ นงค์นุช ไพบูลย์ 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ นงค์นุช ไพบูลย์ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ นงค์นุช ไพบูลย์ 3(2-2-5) วันจันทร์ 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(2-2-5) วันอังคาร 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB 1207

อาจารย์ อาบจิตร กอมาตย์ 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1500

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันศุกร์ 13.30-16.30น. ห้อง 1503