อาจารย์ อาบจิตรและอาจารย์ ณัทปภา 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง 524 

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง LAB 1206

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันศุกร์ 08.30-12.30น. ห้อง 522

อาจารย์ แสงโสม อมรรัตนพงศ์ 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 522

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง LAB 1206

อาจารย์ พิชานนท์ สว่างโรจน์ 3(2-2-5) วันจันทร์ 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1402

อาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(2-2-5) วันอังคาร 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1207

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB 1207

อาจารย์ อาบจิตร กอมาตย์ 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1500

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันศุกร์ 13.30-16.30น. ห้อง 1503

เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยนักศึกษาสามารถนำทั้งทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้

1. คำอธิบายรายวิชา

         เรียนรู้ภาพสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ คุณลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ เครื่องมือและภาษาที่ใช้สำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ หลักการของโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ส่วนติดต่อระบบสำหรับโปรแกรมประยุกต์ การใช้หน่วยความจำและส่วนเก็บบันทึกข้อมูล การติดต่อกับผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร์ การจำลองเพื่อทดสอบและแก้ไขบนระบบคอมพิวเตอร์ ข้อคำนึงถึงด้านความมั่นคง การฝึกปฏิบัติ สร้างโปรแกรมประยุกต์ขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจำลองการทำงานและแก้ไขโปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ การติดต่อสื่อสาร