602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

อาจารย์ ภัคษิมณฐ์ พีระบุณยนนท์ 2(0-6-3) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

อาจารย์ อภิญญา บ้านกลาง 2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ อภิญญา บ้านกลาง 2(2-0-4) วันอังคาร 13.00-16.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ พันธมนัส ปัตตาทานัง 2(2-0-4) วันเสาร์ 09.00-12.00น. ห้อง 541

อาจารย์ พันธมนัส ปัตตาทานัง 2(2-0-4) วันอาทิตย์ 13.00-16.00น. ห้อง 541

อาจารย์ วันวิสาข์ ศิริวาท 2(2-0-4) วันเสาร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ วันวิสาข์ ศิริวาท 2(2-0-4) วันอาทิตย์ 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ พรพิศและคณะ 3(2-2-5) วันอังคาร 09.00-12.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ พรพิศและคณะ 3(2-2-5) วันพุธ 09.00-12.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ พรพิศและคณะ 3(2-2-5) วันพุธ 13.00-16.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ พรพิศและคณะ 3(2-2-5) วันพฤหะสบดี 09.00-12.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ วสันต์ชาย สุรมาตย์ 2(1-2-3) วันเสาร์ 09.00-12.00 13.00-16.00น. ห้อง 1502

อาจารย์ ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ สมฤกษ์ กาบกลาง 2(2-0-4) วันอังคาร 13.00-16.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ สมฤกษ์ กาบกลาง 2(2-0-4) วันศุกร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ นันธินีย์ วังนันท์ 3(3-0-6) วันพุธ 13.00-16.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ นันธินีย์ วังนันท์ 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 09.00-12.00น. ห้อง 541

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(0-8-4) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

อาจารย์ สุภาพร สิทธิกร 3(3-0-6) วันอังคาร 09.00-12.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ สุภาพร สิทธิกร 3(3-0-6) วันพุธ 09.00-12.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(2-0-4) วันอังคาร 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(2-0-4) วันพฤหัสบดี 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ มณฑิรา ชนะกาญจน์ 2(0-8-4) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

อาจารย์ จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ์ 3(3-0-6) วันอังคาร 13.00-16.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ์ 3(3-0-6) วันพุธ 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ์ 3(3-0-6) วันศุกร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ์ 3(3-0-6) วันเสาร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ ภัคษิมณฐ์ พีระบุญยนนท์ 3(3-0-6) วันจันทร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ ภัคษิมณฐ์ พีระบุญยนนท์ 3(3-0-6) วันศุกร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1305

อาจารย์ ธัญรัตน์ เนาวิบูลย์พร 2(0-8-4) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

อาจารย์ โศภิษฐ์ นามขำ 3(3-0-6) วันจันทร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ โศภิษฐ์ นามขำ 3(3-0-6) วันพุธ 13.00-16.00น. ห้อง 1501

อาจารย์ โศภิษฐ์ นามขำ 3(3-0-6) วันศุกร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1501

วิชาพยาบาล พิมพ์ต่อไป