ดร.ชีวิน อ่อนละออ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง 1308

ดร.ปิยะพล ทรงอาจ 3(3-0-6) วันพุธ 12.30-15.30น. ห้อง 1306

อาจาร์ยรุ่งโรจน์ พรขุนทด 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-11.30น. ห้อง 1505

อาจาร์ยรุ่งโรจน์ พรขุนทด 3(3-0-6) วันอังคาร 13.30-16.30น. ห้อง 1506

คำอธิบายรายวิชา  ิิิิ

      ทฤษฏี หลักการเกี่ยวกับการจัดการแบบรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคมหลักการและวิธีการให้การสนับสนุนธุรกิจกีฬา การรับการสนับสนุนการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์การเจรจาต่อรอง การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล 

Theories and principles of management and social responsibility, models of social responsibility, principles and to support the sports business support, sponsoring of support, right and privilege, negotiation, implementation of the plan and evaluation.