อธิบายรายวิชา  แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ และปัจจัยกำหนดตัวผู้นำ วิธีการบริหารผู้นำ อิทธิพลของผู้นำที่มีต่อพฤติกรรมการปรับตัวของผู้นำในสภาพการต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และจริยธรรมของธุรกิจกีฬาในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะที่องค์การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม การศึกษาเปิดโอกาสให้นักศึกษามีสวนร่วมในการอภิปรายเพื่อแสวงหาและกำหนดแนวปฏิบัติด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ นักบริหารและเจ้าของธุรกิจก๊ฬา

ดร.ชีวิน อ่อนละออ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง 1308

ดร.ปิยะพล ทรงอาจ 3(3-0-6) วันพุธ 12.30-15.30น. ห้อง 1306

อาจาร์ยรุ่งโรจน์ พรขุนทด 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-11.30น. ห้อง 1505

คำอธิบายรายวิชา  ิิิิ

      ทฤษฏี หลักการเกี่ยวกับการจัดการแบบรับผิดชอบต่อสังคม รูปแบบการรับผิดชอบต่อสังคมหลักการและวิธีการให้การสนับสนุนธุรกิจกีฬา การรับการสนับสนุนการให้การสนับสนุนสิทธิประโยชน์การเจรจาต่อรอง การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล 

Theories and principles of management and social responsibility, models of social responsibility, principles and to support the sports business support, sponsoring of support, right and privilege, negotiation, implementation of the plan and evaluation.