คำอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ

การวิเคราะห์สภาพธุรกิจและผลประกอบการเพื่อการกำหนดนโยบาย  การวางแผน  การดำเนินงานและการบริหารธุรกิจค้าปลีกอย่างบูรณาการ  การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของการบริหารธุรกิจค้าปลีกในด้านต่าง ๆ เช่น  การบริหารจัดการส่วนหน้าร้าน  การบริหารจัดการส่วนผลิตภัณฑ์  การส่งเสริมการตลาด  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การจัดการรูปแบบร้านค้า  และการบริหารโลจิสติกส์  เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการบริหารธุรกิจค้าปลีกภายใต้การแข่งขันของตลาดที่เปลี่ยนแปลง