อาจาร์ยอดิศรา แย้มโกสุม 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1505 

อาจาร์ยสุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์ 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง 1203

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-11.30น. ห้อง 1503

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 1506

206 410 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)