ปปกกกกกก

อาจารย์นัฐวรรณ มะลิโค 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 522

อาจารย์ วิไลลักษณ์และอาจารย์ นพดล 3(3-0-6) วันอังคาร 12.30-15.30น. ห้อง 522

อาจารย์ ทิพวรรณ พรมลาย 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 523

อาจารย์ ทิพวรรณ พรมลาย 3(3-0-6) วันจันร์ 12.30-15.30น. ห้อง 1505

อาจารย์ สุวรรณ เนียมประชา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 522

อาจารย์ สุวรรณ เนียมประชา 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง522

อาจารย์ สุมลมาตย์ พลชำนิ (Block Course ) 3(3-0-6)

อาจารย์ กุสุมา ดำรงชัย ( Block Course )  3(3-0-6)

อาจาร์ย นพดล มั่งมี 202 210 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6 ) สอนวัน พฤหัสบดี 12.30- 15.30 น. ห้อง 1501

3(3-0-6) อาจารย์ นพดล มั่งมี

Micro economic  : วิชาเกี่่ยวกับความต้องการซื้อ ความต้องการขาย พฤติกรรมผู้บริโภค การผลิต ตลาดแข่งขัน

Demand Supply Production Competition market