วิธีการเลือกเข้าเรียน

:: eLearningcas.com ยินดีต้อนรับ ::

สวัสดีผู้ใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทุกท่านครับ สำหรับการเข้าใช้งานครั้งแรก กรณีที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ขอรับ username/password ที่สำนักงานนวัตรกรรมครับ

ส่วนนักศึกษา ขอรับ username/password เพื่อเข้าเรียนออนไลน์ ได้ที่อาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ประจำรายวิชาครับ

การเข้าเรียนใน elearningcas.com

========================================================================

สำหรับการใช้งานผ่าน Tablet หรือ Smart Phone คลิกอ่านคำแนะนำ >> คำแนะนำ <<


ส่งอีเมล์ปัญหาการใช้งานถึงผู้ดูแลระบบ:: elearning@cas.ac.th

หรือ สายด่วน อ.ณรงค์ 0862255253

Line ID : @546dokbg หรือ คลิก https://lin.ee/ewXuB4h


ประกาศให้ผู้เรียนผู้สอนทราบ

(尚无新闻通告发布。)

现有课程

อบรมภาษาอังกฤษ 19-21 ก.ค. 2564

อบรมภาษาอังกฤษ 19-21 ก.ค. 2564

การพูดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านและเขียนสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ...
进入课程

400 191 กิจกรรมเสริมสรรถภาพทางกาย

400 191 กิจกรรมเสริมสรรถภาพทางกาย

1(0-2-1) อาจารย์อัญชลี สุรววรณใจ
进入课程

400 147 ชีววิทยาการสิ่งแวดล้อม

400 147 ชีววิทยาการสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6) อาจารย์ วิวิศน์ ตั้งบริบูรณ์รัตน์
进入课程

400 108 คณิตศาสตรฺ์และสถิติในชีวิตประจำวัน

400 108 คณิตศาสตรฺ์และสถิติในชีวิตประจำวัน

3(3-0-6) อาจาร์ยผู้สอน ผ.ศ.ชวน  แพงปัสสา
进入课程

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

400 119 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
进入课程

400 120 ธรรมะกับการครองตน

400 120 ธรรมะกับการครองตน

3(3-0-6) อาจารย์ มุกดาวรรณ ชนะวงศ์
进入课程

400 112 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน

400 112 ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอีสาน

3(3-0-6) อาจาร์ย เดโช แสนภักดี
进入课程
访客可访问自助选课

เอเซียยุคใหม่

เอเซียยุคใหม่

ลักษณะพื้นฐานของเอเชีย พัฒนาการการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมศิลป...
进入课程

400 314 AESTHETIC

400 314 AESTHETIC

 วิชาสุนทรียศาสตร์ 2(2-0-4) 
进入课程

400 222 การรู้สารสนเทศ

400 222 การรู้สารสนเทศ

3(3-0-6) อาจารย์ อภัย ประกอบผล
进入课程

400 223 การปกครองการเมืองไทย

400 223 การปกครองการเมืองไทย

3(3-0-6) อาจารย์ สุมลมาลย์ พลชำนิ
进入课程

400 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

400 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายทั่วไป

3(3-0-6) อาจารย์ สุมลมาลย์ พลชำนิ
进入课程

400 129 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน (Psychology in daily life and work)

400 129 จิตวิทยาในชีวิตประจำวันและการทำงาน (Psychology in daily life and work)

3(3-0-6) อาจารย์ อรนุช  ยังเจริญ
进入课程

400 128 เอเซียยุคใหม่

400 128 เอเซียยุคใหม่

3(3-0-6) อาจารย์ ยิ่งสวรรค์ หาพา
进入课程

Social

Social

Course description :
进入课程

400 142 English II

400 142 English II

COURSE DESCRIPTIONS
进入课程

400 141 English I (อ.สิริกุล)

400 141 English I (อ.สิริกุล)

ปปปปปปปปปปปปปปปปปป
进入课程

English I (อ.อุดม)

English I (อ.อุดม)

Course syllabus English I
进入课程

400 261 ภาษาจีนกลาง 1

400 261 ภาษาจีนกลาง 1

ศึกษาภาษาจีนกลางเพื่อเน้นการสนทนา
进入课程

400 262 ภาษาจีนกลาง 2

400 262 ภาษาจีนกลาง 2

3(2-2-5) อาจารย์ โจวเหยียนยิง
进入课程

400 135 ภาษาไทยทางวิชาการ

400 135 ภาษาไทยทางวิชาการ

3(2-2-5) อาจารย์ณิญา 
进入课程

400 134 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

400 134 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5) อาจาร์ย  xxxxxxxxxxxxx
进入课程
自助选课

400 141 ENGLISH I (อ.ณรงค์)

400 141 ENGLISH I (อ.ณรงค์)

     วิชาภาษาอังกฤษ 1  3(2-2-5)
进入课程

400 142 ENGLISH II (อ.ณรงค์)

400 142 ENGLISH II (อ.ณรงค์)

วิชาภาษาอังกฤษ 2  3(2-2-5)
进入课程

400 241 ENGLISH III

400 241 ENGLISH III

วิชาภาษาอังกฤษ 3  3(2-2-5)
进入课程

400 242 ENGLISH IV

400 242 ENGLISH IV

วิชาภาษาอังกฤษ 4  3(2-2-5)
进入课程

400 136 ENGLISH FOR COMMUNICATION

400 136 ENGLISH FOR COMMUNICATION

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   3(2-2-5)
进入课程

202 305 การบริหารการเงินธุรกิจ

202 305 การบริหารการเงินธุรกิจ

ขอบเขต ลักษณะ บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายการเงินในธุรกิจ ตลอดจนเป้าหมายแ...
进入课程

202 415 การจัดการองค์การทรัพยากรมนุษย์

202 415 การจัดการองค์การทรัพยากรมนุษย์

การจัดการและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันที่่ใช้คอมพิวเตอร์เ...
进入课程

202 311 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

202 311 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

การนำสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการตัดสินทางธุรกิจ
进入课程

203 407 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

203 407 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

อ.อดิศรา แย้มโกสุน 3(3-0-6) วัน พฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1505
进入课程

203 305 พฤติกรรมรวมบุคคลในองค์กร

203 305 พฤติกรรมรวมบุคคลในองค์กร

อ.ประเณจตรี คงงาม 3(3-0-6) (Block Course)
进入课程

203 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

203 304 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ

ดร.กุหลาบ ปุริสาร 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 8.30-12.30น. ห้อง 1303 อ.จิ...
进入课程

203 303 การตัวสินใจทางธุรกิจ

203 303 การตัวสินใจทางธุรกิจ

อ.อดิศรา แย้มโกสุม 3(3-0-6)  (Block Course)
进入课程

203 202 ธุรกิจระหว่างประเทศ

203 202 ธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 8.30-11.30น. ห้อง 1506
进入课程

203 412 ภาวะการเป็นผู้นำ

203 412 ภาวะการเป็นผู้นำ

 อาจารย์ เดโช แสนภักดี 3(3-0-6) ห้อง 1306  จันทร์ 12.30 - 15.30 น. 
进入课程

202 414 การภาษีอากร

202 414 การภาษีอากร

อาจารย์ กุสุมา ดำรงชัย 3(3-0-6) วันจันทร์ 8.30 - 11.30 น. ห้อง 1502 
进入课程

202 408 การจัดการเชิงกลยุทธ์

202 408 การจัดการเชิงกลยุทธ์

ด.ร. สายัณห์ ผาน้อย (ฺBlock - Course) 
进入课程

203 411 สัมมนาการจัดการ 3 (2-2-5)

203 411 สัมมนาการจัดการ 3 (2-2-5)

203 411 สัมมนาการจัดการ 3(2-2-5) 203 411 Seminar Management   3(2-...
进入课程

203 306 การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร

203 306 การจัดการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในองค์กร

อ.คนิตลดา ณะศรี 3(3-0-6) (Block Course)
进入课程

203 201 Small Business Management 3

203 201 Small Business Management 3

การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 3
进入课程

202 207 Organization and Management

202 207 Organization and Management

วิชาองค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
进入课程
自助选课

203 427 ENGLISH BUSINESS FOR EXECUTIVES

203 427 ENGLISH BUSINESS FOR EXECUTIVES

203 437 ภาษาอังกฤษสำหรับนักธุรกิจ 3(2-2-5)
进入课程

204 401 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ

204 401 ความมั่นคงระบบสารสนเทศ

 การรักษาให้ระบบคอมพิวเตอร์อยู่รอดปลอดภัยจากภายคุกคามทั้งปวงทั้งจาก...
进入课程

204 429 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

204 429 คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

อาจารย์ สำเภา พันเสนา 3(2-2-5) วันพุธ 12.30-16.30น. ห้อง LAB 1206
进入课程

204 424 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

204 424 หัวข้อปัจจุบันด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ พิชานนท์ สว่างโรจน์ 3(3-0-6) (Block Course)
进入课程

204 205 การออกแบบงานกราฟิก

204 205 การออกแบบงานกราฟิก

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 08.30-12.30น. ห้อง LAB ...
进入课程

204 323 การจัดงานเลขานุการและธุรการด้านคอมฯ

204 323 การจัดงานเลขานุการและธุรการด้านคอมฯ

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) (Block Course)
进入课程

204 322 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ

204 322 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการธุรกิจ

อาจารย์ แสงโสม อมรรัตนพงศ์ 3(3-0-6) (Block Course)
进入课程

204 321 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

204 321 การจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

อาจารย์ พงศกร ทวันเวช 3(2-2-5) (Block Course)
进入课程

204 212 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ

204 212 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อธุรกิจ

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB 1206
进入课程

204 204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

204 204 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(3-0-6) วันอังคาร 8.30-12.30น. ห้องLAB ...
进入课程

204 202 พื้นฐานเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

204 202 พื้นฐานเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB...
进入课程

204 411โครงงานทางคอมพิวเตอร์

204 411โครงงานทางคอมพิวเตอร์

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(0-9-0) (ฺBlock Course)
进入课程

204 406 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล

204 406 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านฐานข้อมูล

อาจารย์ ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(2-2-5) (Block Course)
进入课程

202 106 การจัดการและการดำเนินการ

202 106 การจัดการและการดำเนินการ

อาจารย์ ผศ. ชวน แพงปัสสา 3(3-0-6)
进入课程

204 321 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

204 321 ระบบจัดการฐานข้อมูลทางธุรกิจ

ความรู้ด้านระบบข้อมูล แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐา...
进入课程

เทคโนโลยีเว็บ

เทคโนโลยีเว็บ

  702 103 การทำงานเชิงลึกของการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ ส...
进入课程

204 XXX Computer Business Lecturer

204 XXX Computer Business Lecturer

Computer Business Lecturer
进入课程

204 410 การจัดการเว็บไซต์

204 410 การจัดการเว็บไซต์

204 410 การจัดการเว็บไซต์
进入课程

English for the Accounting Profession (ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี )

English for the Accounting Profession (ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพบัญชี )

Course Descriptions :: English for Accounting
进入课程

205 318 การบัญชีสำหรับกิจการเฉพาะ

205 318 การบัญชีสำหรับกิจการเฉพาะ

อาจาร์ยสวิตา อ่อนละออ 3(2-2-5) (ฺBlock Course)
进入课程

205 409 ระบบบัญชี

205 409 ระบบบัญชี

อาจาร์ยสุรชัย บุปผา 3(3-0-6) วันอังคาร 13.30-16.30น. ห้อง 1500
进入课程

205 408 การบัญชีขั้นสูง 1

205 408 การบัญชีขั้นสูง 1

205 408 การบัญชีชั้นสูง 1 3 (2-2-5)  คำอธิบายรายวิชา การบัญชีบริษ...
进入课程

205 314 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

205 314 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

อาจาร์ยสุรชัย บุปผา 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้องLAB 1206
进入课程

205 312 การบัญชีเฉพาะกิจ

205 312 การบัญชีเฉพาะกิจ

อาจาร์ยสวิตตาและอาจาร์ยณธารินี 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 1500
进入课程

205 305 การสอบบัญชี

205 305 การสอบบัญชี

อาจาร์ยภาณุวีร์ ไชยศรี 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1500
进入课程

205 304 การบัญชีเพื่อการบริหาร

205 304 การบัญชีเพื่อการบริหาร

อาจาร์ยปิยาภรณ์ พละกุล 3(3-0-6) วันศุกร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1500 
进入课程

205 201 การบัญชีขั้นกลาง 1

205 201 การบัญชีขั้นกลาง 1

อาจาร์ยสวิตา อ่อนละออ 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 522
进入课程

202 417 การเป็นผู้ประกอบการจัดการธุรกิจ

202 417 การเป็นผู้ประกอบการจัดการธุรกิจ

อาจารย์ ประภัสสร สมอออน 3(3-0-6) (Block Course )
进入课程

202 314 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

202 314 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางธุรกิจ

อาจารย์ สุมลมาลย์ พลชำนิ (ฺBlock Course )
进入课程

202 111 การวางแผนและควบคุมการผลิต

202 111 การวางแผนและควบคุมการผลิต

3(3-0-6) อาจาร์ย ภุมโม คำสอน
进入课程

202 203 การบัญชีเพื่อการจัดการ

202 203 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3(3-0-6) อาจารย์ ประภัสสร สมอออน
进入课程

202 110 บัญชีชั้นต้น

202 110 บัญชีชั้นต้น

3(2-2-5) อาจารย์ นัฐวรรณ พลศรี
进入课程

205 202 การบัญชีชั้นกลาง 2

205 202 การบัญชีชั้นกลาง 2

进入课程

206 xxx นโย

206 xxx นโย

ปปกกกกกก
进入课程

202 408 การจัดการเชิงกลยุทธ์

202 408 การจัดการเชิงกลยุทธ์

进入课程

206 423 ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ

206 423 ฟัง พูด ภาษาอังกฤษ

Listening and speaking English.
进入课程

206 315 จริยธรรมธุรกิจทางการตลาด

206 315 จริยธรรมธุรกิจทางการตลาด

อาจารย์นัฐวรรณ มะลิโค 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 522
进入课程

206 422 การตลาดระดับโลก

206 422 การตลาดระดับโลก

อาจารย์ วิไลลักษณ์และอาจารย์ นพดล 3(3-0-6) วันอังคาร 12.30-15.30น. ...
进入课程

206 412 การส่งเสริมการตลาด&การบริหารลูกค้าฯ

206 412 การส่งเสริมการตลาด&การบริหารลูกค้าฯ

อาจารย์ ทิพวรรณ พรมลาย 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 523
进入课程

206 409 การจัดการการตลาด

206 409 การจัดการการตลาด

อาจารย์ ทิพวรรณ พรมลาย 3(3-0-6) วันจันร์ 12.30-15.30น. ห้อง 1505
进入课程

206 307 การค้าปลีกค้าส่ง

206 307 การค้าปลีกค้าส่ง

อาจารย์ สุวรรณ เนียมประชา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 522
进入课程

206 201พฤติกรรมผู้บริโภค

206 201พฤติกรรมผู้บริโภค

อาจารย์ สุวรรณ เนียมประชา 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง522
进入课程

202 313 กฏหมายธุรกิจ

202 313 กฏหมายธุรกิจ

อาจารย์ สุมลมาตย์ พลชำนิ (Block Course ) 3(3-0-6)
进入课程

202 304 การเงินธุรกิจ

202 304 การเงินธุรกิจ

อาจารย์ กุสุมา ดำรงชัย ( Block Course )  3(3-0-6)
进入课程

202 210 เศรษฐศาสตร์มหภาค

202 210 เศรษฐศาสตร์มหภาค

อาจาร์ย นพดล มั่งมี 202 210 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6 ) สอนวัน พฤหัส...
进入课程

202 105 หลักการตลาด

202 105 หลักการตลาด

3(3-0-6) อาจารย์ นพดล มั่งมี
进入课程

202 109 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

202 109 เศรษฐศาสตร์จุลภาค

Micro economic  : วิชาเกี่่ยวกับความต้องการซื้อ ความต้องการขาย พฤติ...
进入课程

207 314 การวิเคราห์และประเมินโครงการทางธุรกิจ

207 314 การวิเคราห์และประเมินโครงการทางธุรกิจ

อาจาร์ยอดิศรา แย้มโกสุม 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 1505 
进入课程

207 409 การเงินระหว่างประเทศ

207 409 การเงินระหว่างประเทศ

อาจาร์ยสุจิตรา อร่ามพงษ์พันธ์ 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง...
进入课程

207 408 การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจฯ

207 408 การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจฯ

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-11.30น. ห้อง 1503
进入课程

207 202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

207 202 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

อาจาร์ยยิ่งสรรค์ หาพา 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-11.30น. ห้อง 1506
进入课程

206 410 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ

206 410 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ

206 410 การบริหารการตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
进入课程

208 411 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก

208 411 การจัดการโลจิสติกส์ในธุรกิจค้าปลีก

进入课程

208 310 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ

208 310 การจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ

คำอธิบายรายวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกแบบบูรณาการ การวิเคราะห์สภาพธ...
进入课程

208 208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

208 208 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการ

进入课程

208 104 การฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2

208 104 การฝึกปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2

进入课程

208 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

208 201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก

进入课程

208 413 : สหกิจด้านการจัดการธุรกิจค้าปลิก

208 413 : สหกิจด้านการจัดการธุรกิจค้าปลิก

xxxx
进入课程

208 213 : การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านการจัดค้าปลีก 6

208 213 : การเรียนรู้ภาคปฎิบัติด้านการจัดค้าปลีก 6

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
进入课程

209 000 กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา

209 000 กิจกรรมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา

กิจกรรม นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจกีฬา
进入课程

209 301 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการกีฬา

209 301 ภาวะผู้นำและจริยธรรมทางการกีฬา

อธิบายรายวิชา  แนวความคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการเป็นผู้นำ และปัจจัยกำหนดต...
进入课程

209 414 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจกีฬา

209 414 สัมมนาทางการจัดการธุรกิจกีฬา

209 414  Seminar in Sports Management
进入课程

209 101 ปรัชญาและทฤษฏีกีฬา

209 101 ปรัชญาและทฤษฏีกีฬา

ดร.ชีวิน อ่อนละออ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง 1308
进入课程

209 315 จิตวิทยาธุรกิจกีฬา

209 315 จิตวิทยาธุรกิจกีฬา

ดร.ปิยะพล ทรงอาจ 3(3-0-6) วันพุธ 12.30-15.30น. ห้อง 1306
进入课程

209 303 การจัดการแข่งขันกีฬา

209 303 การจัดการแข่งขันกีฬา

อาจาร์ยรุ่งโรจน์ พรขุนทด 3(3-0-6) วันพุธ 08.30-11.30น. ห้อง 1505
进入课程

209 403 ธุรกิจกีฬากับความรับผิดชอบต่อสังคม

209 403 ธุรกิจกีฬากับความรับผิดชอบต่อสังคม

คำอธิบายรายวิชา  ิิิิ       ทฤษฏี หลักการเกี่ยวกับการจัดการแบบรับผ...
进入课程

302 425 กฏหมายสิทธิมนุษยชน

302 425 กฏหมายสิทธิมนุษยชน

อาจารย์ เถลิงเกียรติ พิพัฒน์ภูมิพร 4(4-0-8) วันจันทร์ 13.00-17.00น....
进入课程

302 444 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (หลักสูตรใหม่)

302 444 กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 (หลักสูตรใหม่)

ดร.ศักดาและอาจาร์ยรวีวรรณ 3(3-0-6) วันอาทิตย์ 13.00-17.00น. ห้อง 1402
进入课程

302 428 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย

302 428 หลักวิชาชีพนักกฏหมาย

ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ 2(2-0-4) วันเสาร์ 16.00-18.00น. ห้อง 1402
进入课程

302 433 กฎหมายแรงงาน

302 433 กฎหมายแรงงาน

อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล 3(3-0-6) วันเสาร์ 09.00-16.00 น. 
进入课程

302 424 กฏหมายลักษณะล้มละลาย

302 424 กฏหมายลักษณะล้มละลาย

อาจารย์ ชลิตและผศ.ตวงพร 3(3-0-6) วันเสาร์ 09.00-12.00น. 13.00-16.00...
进入课程

302 423 กฏหมายลักษณะพยานหลักฐาน

302 423 กฏหมายลักษณะพยานหลักฐาน

ดร.ประสิทธิ์และอาจารย์ รวีวรรณ 3(3-0-6) วันเสาร์ 09.00-12.00น. 13.0...
进入课程

302 324 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง(หลักสูตรใหม่)

302 324 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง(หลักสูตรใหม่)

รศ.ดร.เจษฏ์และผศ.ตวงพร 3(3-0-6) วันอาทิตย์ 09.00-12.00น. ห้อง 1402
进入课程

302 318 กฏหมายปกครอง

302 318 กฏหมายปกครอง

อาจารย์ เถลิงเกียรติ พิพัฒน์ภูมิพร 3(3-0-6) วันจันทร์ 09.00-12.00น....
进入课程

302 317

302 317

อาจารย์ กรัสนัยและอาจารย์ อนุสรา 4(4-0-8) วันเสาร์ 08.30-12.30น. ห้...
进入课程

302 316 กฏหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท

302 316 กฏหมายลักษณะหุ้นส่วนบริษัท

อาจารย์ กรัสนัย พันธ์เหลา 3(3-0-6) วันอาทิตย์ 13.00-16.00น. ห้อง 1503
进入课程

302 315 กฏหมายลักษณะครอบครัว

302 315 กฏหมายลักษณะครอบครัว

อาจารย์ รวีวรรณ พินิจรัมย์ 3(3-0-6) วันศุกร์ 09.00-12.00น. ห้อง 150...
进入课程

302 211 กฏหมายลักษณะตั๋วเงิน

302 211 กฏหมายลักษณะตั๋วเงิน

อาจารย์ ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล 3(3-0-6) วันอังคาร 13.30-16.30น. ห...
进入课程

302 208 กฏหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน(หลักสูตรเก่า)

302 208 กฏหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน(หลักสูตรเก่า)

อาจารย์ เถลิงเกียรติ พิพัฒน์ภูมิพร 4(4-0-8) วันอังคาร 08.30-12.30น....
进入课程

302 215 กฏหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน(หลักสูตรใหม่)

302 215 กฏหมายลักษณะทรัพย์สินและที่ดิน(หลักสูตรใหม่)

อาจารย์ เถลิงเกียรติ พิพัฒน์ภูมิพร 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-12.30น....
进入课程

302 214 กฏหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้(หลักสูตรใหม่)

302 214 กฏหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้(หลักสูตรใหม่)

อาจารย์ รวีวรรณ พินิจรัมย์ 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง1...
进入课程

302 207 กฏหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้(หลักสูตรเก่า)

302 207 กฏหมายเพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้(หลักสูตรเก่า)

อาจารย์ รวีวรรณ พินิจรัมย์ 4(4-0-8) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง ...
进入课程

302 206 กฏหมายอาญา 2

302 206 กฏหมายอาญา 2

อาจารย์ อมฤตและอาจารย์ เถลิงเกียร 3(3-0-6) วันอาทิตย์ 13.00-16.00น....
进入课程

302 106 กฤหมายเพ่ง : หลักทั่วไป(หลักสูตรใหม่)

302 106 กฤหมายเพ่ง : หลักทั่วไป(หลักสูตรใหม่)

ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียร 3(3-0-6) วันเสาร์ 08.30-12.30น. ห้อง 1308
进入课程

302 435 กฏหมายภาษีอากร

302 435 กฏหมายภาษีอากร

ผศ.ตวงพร อานันทศิริเกียรติ 4(4-0-8) วันเสาร์ 08.30-12.30น. ห้อง 1308
进入课程

LAWS

LAWS

Course Description :
进入课程

สอบรวบยอด 8 รายวิชา

สอบรวบยอด 8 รายวิชา

เตรียมติว 62 เป็นการประเมินตนเองเท่านั้น
进入课程

602 320 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

602 320 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
进入课程

602 208 ปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น1

602 208 ปฏิบัติการเด็กและวัยรุ่น1

อาจารย์บุญนำ  บุญภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  
进入课程

603 216 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

603 216 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
进入课程

601 212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ( Adult Nursing Practicum 1)

601 212 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 ( Adult Nursing Practicum 1)

Teacher : Premjit Chartramthitikun, et.al
进入课程

602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล

602 203 จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพพยาบาล
进入课程

602 315 การพยาบาลผู้สูงอายุ

602 315 การพยาบาลผู้สูงอายุ

อาจารย์ ปฏิมาภรณ์ วงศ์ภูธร 2(2-0-4) 
进入课程

601 105 จิตวิทยาพัฒนาการ

601 105 จิตวิทยาพัฒนาการ

อาจารย์ บุญนำ    บุญภักดี     2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อง...
进入课程

601 206 พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล

601 206 พยาธิวิทยาสำหรับพยาบาล

อาจารย์ วันวิสาข์ ศิริวาท 2(2-0-4) วันเสาร์ 13.00-16.00น. ห้อง 1501...
进入课程

602 319 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2

602 319 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2

อาจารย์ มณฑิรา ชนะกาญจน์ 2(2-0-4 วันพุทธ 09.00-12.00น. ห้อง 1502
进入课程

601 101 กายวิภาคศาสตร์

601 101 กายวิภาคศาสตร์

อาจารย์ วสันต์ชาย สุรมาตย์ 2(1-2-3) วันเสาร์ 09.00-12.00 13.00-16.0...
进入课程

503 315

503 315

อาจารย์ ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล 2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อ...
进入课程

503 431 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

503 431 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น

อาจารย์ สมฤกษ์ กาบกลาง 2(2-0-4) วันอังคาร 13.00-16.00น. ห้อง 1305 ...
进入课程

503 429 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

503 429 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2

อาจารย์ นันธินีย์ วังนันท์ 3(3-0-6) วันพุธ 13.00-16.00น. ห้อง 1305 ...
进入课程

503 328 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

503 328 ปฏิบัติการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(0-8-4) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
进入课程

503 425 การพยาบาลมารดาทารก 2

503 425 การพยาบาลมารดาทารก 2

อาจารย์ สุภาพร สิทธิกร 3(3-0-6) วันอังคาร 09.00-12.00น. ห้อง 1305 ...
进入课程

503 327 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

503 327 การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 1

อาจารย์ อุดมลักษณ์ ดวงผุนมาตย์ 2(2-0-4) วันจันทร์ 13.00-16.00น. ห้อ...
进入课程

503 102 พัฒนาวิชาชีพพยาบาล

503 102 พัฒนาวิชาชีพพยาบาล

อาจารย์ โศภิษฐ xxxxxx
进入课程

503 321 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช2

503 321 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช2

อาจารย์ จิรวรรณ ชัยวิศิษฏ์ 3(3-0-6) วันอังคาร 13.00-16.00น. ห้อง 15...
进入课程

503 209 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

503 209 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

อาจารย์xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
进入课程

503 312 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

503 312 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

อาจารย์ ธัญรัตน์ เนาวิบูลย์พร 2(0-8-4) ฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
进入课程

503 311 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

503 311 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

อาจารย์ โศภิษฐ์ นามขำ 3(3-0-6) วันจันทร์ 09.00-12.00น. ห้อง 1501 อ...
进入课程

วิชาพยาบาล

วิชาพยาบาล

วิชาพยาบาล พิมพ์ต่อไป
进入课程

711 322 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ

711 322 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ

进入课程

703 406 การศึกษาหัวข้อพิเศษทาง IT

703 406 การศึกษาหัวข้อพิเศษทาง IT

อาจารย์ อาบจิตรและอาจารย์ ณัทปภา 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห...
进入课程

703 303 การออกแบบงานกราฟิกบนคอมฯ

703 303 การออกแบบงานกราฟิกบนคอมฯ

อาจารย์ ชัยวัฒน์ วัลละภา 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง LAB ...
进入课程

702 401 การประกันความมั่นคงสารสนเทศ 1

702 401 การประกันความมั่นคงสารสนเทศ 1

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันศุกร์ 08.30-12.30น. ห้อง 522
进入课程

702 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

702 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสำหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ แสงโสม อมรรัตนพงศ์ 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 13.30-16.30น. ห้อง 522
进入课程

702 306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

702 306 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส

อาจารย์ สุวิทย์ ขุนอยู่ 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 08.30-12.30น. ห้อง LAB...
进入课程

702 304 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

702 304 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

อาจารย์ พิชานนท์ สว่างโรจน์ 3(2-2-5) วันจันทร์ 12.30-16.30น. ห้อง L...
进入课程

702 302 การบริหานเทคโนโลยีสารสนเทศ

702 302 การบริหานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1402
进入课程

702 201 เครือข่าย 1

702 201 เครือข่าย 1

อาจารย์ปรมินทร์ นวลอินทร์ 3(2-2-5) วันอังคาร 12.30-16.30น. ห้อง LAB...
进入课程

702 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

702 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1

อาจารย์ เจนจิรา กัลยารัตน์ 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้องLAB...
进入课程

702 101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

702 101 หลักสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ อาบจิตร กอมาตย์ 3(3-0-6) วันจันทร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1500
进入课程

700 101 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีฯ

700 101 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีฯ

อาจารย์ ณัทปภา จันทร์โสม 3(3-0-6) วันศุกร์ 13.30-16.30น. ห้อง 1503
进入课程

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 701 301 English for Information Technology
进入课程

703 301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

703 301 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

เพื่อให้นิสิตมีความรู้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปก...
进入课程

406 105 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

406 105 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู

xxxxx
进入课程

810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

810 106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

รหัส 810106  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ( Learning Measurement ...
进入课程

810 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

810 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

  หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ การนำผล...
进入课程

การสร้างสื่อการเรียนการสอน (INSTRUCTIONAL MEDIA CONSTRUCTION)

การสร้างสื่อการเรียนการสอน (INSTRUCTIONAL MEDIA CONSTRUCTION)

การสร้างสื่อการเรียนการสอน รหัสวิชา:: 407 471  (INSTRUCTIONAL MEDIA...
进入课程

406 103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

406 103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้

406 103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเร...
进入课程
自助选课

407 372 การจัดการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา

407 372 การจัดการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา

xxx
进入课程

English Supplementary Lessons for the Fifth Graders

English Supplementary Lessons for the Fifth Graders

คำแนะนำสำหรับนักเรียน   “  วัตถุประสงค์ของเอกสารสำหรับการเรียนเสร...
进入课程

402 241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)

402 241 การเขียนเบื้องต้น 3(2-2-5)

402 241 Introduction to Writing
进入课程

402 380 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น

402 380 วรรณคดีอังกฤษเบื้องต้น

ผศ.ดร สนใจ ไชยบุญเรือง 3(3-0-6) วันอังคาร 08.30-11.30น. ห้อง 1208
进入课程

402 375 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน

402 375 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 17.30-21.30น. ห้อง 1303
进入课程

402 373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

402 373 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 13.30-17.30น. ห้อง 1303
进入课程

402 452 การแปลเรื่องเล่าและบทความ

402 452 การแปลเรื่องเล่าและบทความ

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) วันพฤหัสบดี 13.30-17.30น. ห้อง 1203
进入课程

402 424 การพูดในที่ชุมชน

402 424 การพูดในที่ชุมชน

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) จำนวน 60 ชั่วโมง  402 424 การพูดใน...
进入课程

402 342 การเขียนเรียงความ

402 342 การเขียนเรียงความ

ผศ.ดร.สนใจ ไชยบุญเรือง 3(2-2-5) วันพุธ 08.30-12.30น. ห้อง 1203
进入课程

402 371 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

402 371 ภาษาอังกฤษสำหรับเลขานุการ

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(2-2-5) วันศุกร์ 08.30-12.30น. ห้อง 1203
进入课程

402 231 กลวิธีในการอ่าน

402 231 กลวิธีในการอ่าน

Mr. Narong  Choosakul 3(2-2-5) Monday 08.30-12.30น. ห้อง 
进入课程

402 212 ไวยากรณ์อังกฤษ 2

402 212 ไวยากรณ์อังกฤษ 2

อาจารย์ ธวัชชัย ไชยบุญเรื่อง 3(3-0-6) วันศุกร์ 12.30-15.30น. ห้อง 1208
进入课程

402 121 การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน

402 121 การฟังและพูดในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ สิริกุล แพร่ศรีสกุล 3(2-2-5) วันอังคาร 13.30-17.30น. ห้อง 1203
进入课程

402 209 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ

402 209 วัฒนธรรมของชนชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษ

อาจารย์ กวิสรา นิลมงคล 3(3-0-6) วันพฤหัสบดี 12.30-15.30น. ห้อง 1208...
进入课程

402 260 ภาษาศาสตร์เบี้องต้น

402 260 ภาษาศาสตร์เบี้องต้น

อาจารย์ ธวัชชัย ไชยบุญเรือง 3(3-0-6) วันศุกร์ 08.30-11.30น. ห้อง 1208
进入课程

402 232 Reading for Main Ideas and Inferences.

402 232 Reading for Main Ideas and Inferences.

วิชาการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและสรุปความ ๓(๒-๒-๕)
进入课程

409 305 : สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

409 305 : สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาไทยสำหรับครูประถมศึกษา

xxxx
进入课程

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านภาษาและการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

进入课程

846 111 :: Using Thai and English for Communication 2(1-2-3)

846 111 :: Using Thai and English for Communication 2(1-2-3)

846 111 : Using Thai and English for Communication 2(1-2-3) The Us...
进入课程

เรียนรวม 3 หลักสูตร (M.PH., M.B.A., M.ed.)

เรียนรวม 3 หลักสูตร (M.PH., M.B.A., M.ed.)

842 102         เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา          ...
进入课程

842 243 การบริหารงานธุรการ

842 243 การบริหารงานธุรการ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
进入课程

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย

รวบรวมกิจกรรม
进入课程

810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู

810 102 ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู
进入课程

810 243 กฏหมายทางการศึกษา

810 243 กฏหมายทางการศึกษา

810 243 กฏหมายทางการศึกษา
进入课程

810 209 สัมนา

810 209 สัมนา

Course Description XXXXXXXXXXXXXXXXXX
进入课程

ปรัชญาการศึกษา

ปรัชญาการศึกษา

321 333  ปรัชญาการศึกษา (educational  philosophy)
进入课程

วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา(SEMINAR)

วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา(SEMINAR)

วิชาสัมมนาการจัดการศึกษา SEMINAR
进入课程

810 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

810 105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

810 105 Educational Innovation and Information Technology
进入课程

จิตวิทยาสำหรับครู Psychology For Teachers

จิตวิทยาสำหรับครู Psychology For Teachers

จิตวิทยาสำหรับครู รหัสวิชา 810107   3(2-2-5) รายระเอียดรายวิชา จิ...
进入课程

OBS (Open Broadcaster Software)

OBS (Open Broadcaster Software)

OBS Open Broadcaster Software
进入课程

900005

900005

Interchange
进入课程

900 003 Knowledge Management

900 003 Knowledge Management

900 003 KNOWLEDGE MANAGEMENT CHEVIN'S  STYLE.
进入课程

900 002 POST DISASTER NEEDS ASSESSMENT AND RESILIENT RECOVERY

900 002 POST DISASTER NEEDS ASSESSMENT AND RESILIENT RECOVERY

การจัดการความรู้ Narong's style
进入课程
访客可访问自助选课

คู่มือการใช้เว็บไซต์งาน eLearningcas.com (สำหรับผู้สอน)

คู่มือการใช้เว็บไซต์งาน eLearningcas.com (สำหรับผู้สอน)

คู่มือการบริหารจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม MOODLE (eLearningcas.com)
进入课程

900 005 GOOGLE CLASSROOM FOR STUDENTS

900 005 GOOGLE CLASSROOM FOR STUDENTS

900 005 GOOGLE CLASSROOM FOR STUDENTS
进入课程

900 004 GOOGLE CLASSROOM FOR TEACHERS

900 004 GOOGLE CLASSROOM FOR TEACHERS

คู่มือจัดการเรียนการสอนของคุณครูด้วย  GOOGLE CLASSROOM
进入课程